REGULAMIN

SZKÓŁKI PIŁKARSKIE ARKI GDYNIA

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGU PODOPIECZNYCH  ORAZ OBOWIĄZKI STRON

§1. Zasady ogólne

1. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu
Deklaracji  Szkółek Piłkarskich Arki Gdynia oraz dokonania wpłaty miesięcznej w wysokości 120zł.

3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej
jako reprezentant Szkółki, zobowiązuje się być obecnym w w/w zawodach.

5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera, traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które Szkółka może  wyciągnąć konsekwencje.

6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

§2. Prawa i obowiązki

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy mający uregulowane  wpłaty miesięczne i posiadający zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub kierownikowi.

Zawodnik Szkółki  zobowiązuje się:

2. Trenować w kompletnym stroju treningowym obowiązującym w każdej Fili Szkółek Piłkarskich Arki Gdynia. Na trening przynosić buty halowe (treningi na Sali   gimnastycznej) lub buty piłkarskie „korki” (treningi na boisku)

3. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia. Być sumiennym i zdyscyplinowanym,

4. W trakcie treningów skupić się na wykonywanych ćwiczeniach,

5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne zgłaszać bezzwłocznie trenerowi,

6. W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

7. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, musi być szanowany;

8. Zawodnicy powinni być przygotowani do treningu najpóźniej na 5 minut przed jego rozpoczęciem.

§3. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to
na ich dekoncentrację.

2. Podczas meczów i treningów, rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego dokonania wpłaty do 10go dnia każdego miesiąca. Szkółka nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji na treningach.

5. Miesięczna wpłata na Fundacje  wynosi 120 zł i obowiązuje przez cały rok,  w celu zabezpieczenia ciągłości działania  Szkółek Piłkarskich Arki Gdynia. Zwolnione z opłaty w okresie wakacyjnym są dzieci biorące udział w półkoloniach i obozach Sportowych organizowanych przez Fundacje. 

6. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.

7. W przypadku braku możliwości uczęszczania dziecka na wszystkie zajęcia, sprawy tego typu będą rozpatrywane przez Szkółkę indywidualnie.

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się poinformować trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

    W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny  zobowiązany jest powiadomić trenera prowadzącego pisemnie najpóźniej do 25go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami, wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego.

10. Rodzice/opiekunowie podpisując formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach.

§4 Rodzaje wyróżnień motywujących

Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Szkółek Piłkarskich AG są;

 Powoływanie do kadry Szkółek Piłkarskich Arki Gdynia ,

 Bezpłatny udział w meczach Arki Gdynia rozgrywanych w Gdyni dla dziecka, które:

1. Osiąga najlepsze wyniki w nauce (świadectwo na półrocze/koniec roku)

2. Ma najlepszy wynik testu wewnętrznego

3. Trudna sytuacja socjalna dziecka (udokumentowane przez opiekę społeczną)

* wszelkie spory rozstrzygane są wewnątrz Zarządu Szkółki.

§5. Postanowienia końcowe

1. Szkółka Piłkarska AG zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze Szkółki

3. Trener zwołuje zebrania z rodzicami, w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.

4. Kontakt w sprawach przebiegu szkolenia i  organizacyjnych rodziców z Fundacją następuje poprzez główny kanał komunikacji – platformę Sport BM gdzie posiadanie konta jest obowiązkowe przez uczestników jak również telefonicznie  zgodnie z numerami telefonów zamieszczonymi na stronie Szkółek Piłkarskich Arki Gdynia , ag-szkolkipilkarskie.com ,

    email: biuro@ag-szkolkipilkarskie.com .

5. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin,
ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący drużynę.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

OŚWIADCZENIE

               Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się i moje dziecko do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach treningowych, w turniejach piłkarskich, w zgrupowaniach sportowych oraz wszelkich przedsięwzięciach klubowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do celów marketingowych oraz umieszczenia na stornie internetowej klubu i w materiałach reklamowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z póz. zm. ).

Imię i nazwisko zawodnika …………………………………………………………………………..

Rok urodzenia zawodnika …………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………..

Szkoła zawodnika …………………………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………

Podpis zawodnika …………………………………………………………………………………….

Obowiązkowe wpłaty miesięczne do Fundacji

Informujemy, że miesięczna wpłata jest obowiązkowa przez cały rok,  wynosi 120zł .

Wpłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego

92 2490 0005 0000 4520 6536 2395 i podany na stronie internetowej.