REGULAMIN

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ORGANIZACJI TRENINGU PIŁKARSKIEGO PRZEZ FUNDACJĘ RAFAŁA MURAWSKIEGO

„ NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM”

 • §1.
  Zasady ogólne
  1.Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
  2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Szkółki Piłkarskiej.
  3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Szkółki, zobowiązuje się być obecnym w w/w zawodach.
  5. Każdy zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do posiadania sportbm.pl, który jest podstawowym komunikatorem pomiędzy rodzicami, a Szkółkami Piłkarskimi (koszt dodatkowy 30 zł na sezon).
 • §2
  Organizacja zajęć
  1. AG Szkółki Piłkarskie prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku do 15-ego roku życia.
  2. Fundacja Rafała Murawskiego „ Nigdy Nie Zostaniesz Sam” organizuje treningi przy pomocy osób trzecich, na co Opiekun wyraża zgodę.
  3. AG Szkółki Piłkarskie zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w Deklaracji Uczestnictwa częstotliwością dochowując przy tym należytej staranności.
  4. AG Szkółki Piłkarskie zapewnia w własnym zakresie pełną organizację treningów, w szczególności zawiera umowy z osobami trzecimi.
  5. Wypadek losowy uniemożliwiający przeprowadzenie zajęć, w tym w szczególności siła wyższa, niedostępność hal sportowych oraz boisk z przyczyn niezależnych od AG Szkółki Piłkarskie, mogą doprowadzić do odwołania zajęć. O powyższym Opiekun zostanie poinformowany przez AG Szkółki Piłkarskie SMS-em, drogą mailową bądź za pośrednictwem strony internetowej: www.ag-szkolkipilkarskie.com lub https://sport.bm.pl/#/ .
  6. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem dostępnym na stronie
  internetowej www.ag-szkolkipilkarskie.com
  7. W czasie trwania wakacji, ferii zimowych oraz pozostałych dni ustawowo wolnych AG Szkółki Piłkarskie zastrzega sobie możliwość łączenia grup treningowych, o czym Opiekun zostanie poinformowany przez AG Szkółki Piłkarskie SMS-em, drogą mailową bądź za pośrednictwem strony internetowej: www.ag-szkolkipilkarskie.com lub https://sport.bm.pl/#/ .
  8. Prowadzący zajęcia – AG Szkółki Piłkarskie nie ponosi winy za wszelkie urazy fizyczne, jakie w czasie prowadzenia zajęć doznali korzystający z zajęć.
  9. Prowadzący nie ponosi także odpowiedzialności za uszkodzenia odzieży oraz ewentualnej kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni w czasie trwania zajęć.
  10. W przypadku gdy zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej wstęp do sali możliwy jest jedynie w obecności prowadzącego zajęcia. Każdorazowe wyjście z sali w trakcie zajęć musi być zgłoszone prowadzącemu.
  11. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się na otwartym terenie wszelkich instrukcji udziela prowadzący. Uczestnicy nie mogą samowolnie oddalać się z miejsca zajęć.
 • §3
  Składki członkowskie
  1. Wysokość oraz termin składki w AG Szkółki Piłkarskie ustalone zostają w Deklaracji złożonej przez opiekuna.
  2. Składka płatna jest miesięczne przez okres całego roku kalendarzowego do każdego 10-go dnia miesiąca, w tym także w okresie wakacyjnym umożliwiając korzystanie z półkolonii, obozów po preferencyjnych stawkach określonych przez AG Szkółki Piłkarskie .
  3.Szkółeki Piłkarskie Arki Gdynia mogą modyfikować zasady naliczania opłat, w tym zwolnić z opłaty całkowicie lub ją zredukować ze względu np. na długotrwałą chorobę Podopiecznego lub nieobecności spowodowane czynnikami niezależnymi
  od Opiekunów, jedynie po wcześniejszym ustalaniu z kierownictwem.
  4. W przypadku nieobecności zawodnika z uwagi na stan jego zdrowia przez okres dłuższy niż miesiąc opiekun zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie wraz z wnioskiem o zawieszenie płatności. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku płatność zostanie zawieszona na czas trwania choroby.
  5. W czasie dyskwalifikacji czasowej zawodnika po zastosowaniu kary wynikającej z treści § 4 ust. 2.3 i 2.4. regulaminu Opiekun zobowiązany jest w czasie trwania kary uiszczać składki członkowskie.
 • §4
  Rodzaje nagród oraz kar dyscyplinarnych
  1. AG Szkółki Piłkarskie może wynagrodzić zawodnika, w szczególności poprzez:
  1.1.pochwałę,
  1.2. dyplom uznania,
  1.3. nagrodę rzeczową.
  2. AG Szkółki Piłkarskie może ukarać zawodnika poprzez zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych:
  2.1. upomnienie,
  2.2. nagana,
  2.3. kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
  2.4. dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
 • §5
  Postanowienia końcowe
  1. AG Szkółki Piłkarskie zastrzega sobie zmiany w regulaminie o czym Opiekun zostanie poinformowany SMS-em, drogą mailową bądź za pośrednictwem strony internetowej: www.ag-szkolkipilkarskie.com lub https://sport.bm.pl/#/
  2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z AG Szkółki Piłkarskie.
  3. Dwa razy w ciągu roku AG Szkółki Piłkarskie zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.
  4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.